Ochrana súkromia a osobných údajov

 

fyzickej osoby – podnikateľa: Mgr. Magdaléna Vaculčiaková, A. Hlinku 38, Zvolen 960 01, IČO: 47 506 644 (ďalej len „predávajúci“) pri prevádzke internetového obchodu prostredníctvom domény www.magdalenavaculciakova.com (ďalej len „ochrana súkromia a osobných údajov“)

  1. Úvodné ustanovenia

1.1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  1. Osobné údaje a ich ochrana

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané výlučne na účely vybavenia objednávky kupujúceho. Tieto údaje sú taktiež nutné pre účtovný a fakturačný systém predávajúceho.

2.2. Na webovej stránke www.magdalenavaculciakova.com kupujúci nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na účtoch kupujúceho. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá predávajúcemu poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a meno, prípadne číslo účtu (aby predávajúci vedel platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

2.3. Predávajúci osobné údaje kupujúceho nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou štátnych orgánov na účely podrobenia sa kontrole a organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky kupujúceho, najmä s bankami. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Databázu osobných údajov chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

2.4. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára potvrdzuje, že ho predávajúci v zmysle platnej legislatívy informoval o tom, že bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

2.5. Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí s uchovávaním a spracovávaním jeho osobných údajov na účely zasielania reklamných, informačných, propagačných emailov (ďalej len „novinky“). Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných noviniek. Poskytnuté osobné údaje sa ďalej nebudú používať na marketingové účely.

2.6. Osobné údaje je predávajúci oprávnený spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať zákazníkov. Predávajúci môže osobné údaje zverejniť na svojej webovej stránke len so súhlasom dotknutej osoby alebo so súhlasom zákonného zástupcu dotknutej osoby.